Hoppa till huvudinnehållet

Fel i köpt begagnad bil som sålts av privatperson

Påpeka / reklamera fel av köpt begagnad bil där säljaren är privatperson.

Reklamation

Om det visar sig att bilen hade fel vid köpet och du inte borde ha upptäckt dessa kan säljaren bli skyldig att stå kostnaden för att avhjälpa felet eller ta tillbaka bilen. Det är mycket viktigt att du, innan ett eventuellt avhjälpande av felen, klagar hos säljaren (reklamerar) och berättar om felet. Du bör göra reklamationen skriftligt, via e-post. Reklamationen ska ske inom skälig tid efter det du märkt eller borde ha märkt felet. Om du inte reklamerar inom denna frist förlorar du normalt sett rätten till att säljaren ska åtgärda felen. Vad som utgör skälig tid varierar från fall till fall, men en bra utgångspunkt är att klaga så snart du kan. Du förlorar din rätt att göra gällande fel om du reklamerar två år efter att du köpt bilen, även om det är först då du uppmärksammat felet.

Fel

Normalt säljer de flesta privatpersoner sin bil i ”befintligt skick”. Ofta tror säljaren att han eller hon då friskrivit sig från allt ansvar efter köpet. En bil som säljs i befintligt skick kan, trots det, anses felaktig i följande tre fall:

  • Om bilen inte överensstämmer med de uppgifter säljaren lämnat vid köpet och som kan antas ha inverkat på köpet.
  • Om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om något avseende bilen som han eller hon känt till eller får antas ha känt till, som köparen borde kunnat ha räknat med att få veta (t.ex. att mätarställningen inte överensstämmer med bilens riktiga körsträcka) och att detta skulle ha inverkat på köpet.
  • Om bilen är i väsentligt sämre skick än vad köparen, med hänsyn till bilens pris och körsträcka och eventuella övriga omständigheter, kunnat förutsätta.

Om du inte fått en garanti måste du alltid visa att felen fanns vid köpet och att du uppfyllt din undersökningsplikt.

Eftersom omständigheterna är olika från fall till fall kan det variera när en bil ska anses felaktig enligt lagen eller kontraktet. Du bör därför kontakta Motormännens jurister för en bedömning av just ditt fall.

Påföljder vid fel

Som köpare har du rätt att kräva att säljaren reparerar felet kostnadsfritt om felet går att avhjälpa. Även om du inte vill att felet avhjälps har säljaren rätt att göra detta. Det är därför viktigt att du alltid börjar med att reklamera skriftligt innan du själv vänder dig till en verkstad.

När du köper bil privat är det oftast svårt, även för säljaren, att avhjälpa eventuella fel som finns på bilen. Det finns därför istället möjlighet till prisavdrag. Det innebär att du får ersättning för vad det kostar att reparera felet på en verkstad.

Om felet är av väsentlig betydelse för dig kan köpet istället hävas. Det krävs då att säljaren insåg eller borde ha insett att det var av väsentlig betydelse för dig att felet inte förelåg. För att säljaren ska veta vad som kan anses väsentligt kan det finnas skäl att reglera detta i avtalet mellan er före köpet.

Skadestånd

Du kan ha rätt att få ersättning för den eventuella skada du lidit på grund av bilens fel. Det är först och främst utgifter som du haft för exempelvis bärgningskostnaden. Du måste alltid tänka på att begränsa skadan så mycket som möjligt. Du kan t.ex. inte åka taxi hem från verkstaden om du lika gärna kunnat åka med kommunaltrafik.