Påverka din lokala trafikmiljö

Hastigheten

När det gäller att försöka påverka en hastighetssättning på en väg gäller det först att definiera vilken typ av väg det är. Därefter vet man vem man skall kontakta och skicka ansökan till.

Det är Trafikförordningen som definierar vem som ansvarar för vilken väg. Kommunen bestämmer om hastighetsbegränsning på samtliga vägar inom tättbebyggt område, dvs. även på statliga vägar. Dessutom bestämmer de om hastighetsbegränsningar på vägar utom sådana områden där kommunen är väghållare. Länsstyrelsen beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar och enskilda vägar utom tättbebyggt område.

En ansökan bör innehålla information om vilken väg ansökan gäller, vilken hastighetsbegränsning man ansöker om och skälen varför. Det är bra om man kan uppge en ungefärlig sträcka och gärna markera detta på någon form av bifogad karta. Man bör också bifoga alla sina kontaktuppgifter.

Motormännens lokalklubbar och vägombud kan ofta ställa upp med hjälp med hastighetsmätningar som kan utgöra underlag för en ansökan eller annan rådgivning när det gäller dessa frågor. Kontaktuppgifter finner du här: www.motormannen.se/klubbar.

När man skickar en ansökan till länsstyrelsen angående hastighetsbegränsning är det oftast någon form av rättsenhet som handlägger ärendet. Länsstyrelsen skickar ofta ärendet på remiss till olika intressenter innan de fattar beslut. Om man inte är nöjd med länsstyrelsens beslut kan man överklaga till Transportstyrelsen.

När man skickar en ansökan till kommunen skall man ställa den till Trafiknämnden (som ofta är en del av kommunens Tekniska nämnd eller Gatunämnd). Ansökan skall alltså i detta ärende inte ställas till kommunfullmäktige. När det gäller ansökningar till kommunen är det bra om det är så många som möjligt som står bakom ansökan, det ger större tyngd.

 

Hål i vägen eller farligt föremål

 

Även när det gäller att få åtgärdat hål i vägen eller få bort farligt föremål måste man först ta reda på vem som är väghållare.

Är det en statlig allmän väg ringar man och anmäler problemet till Trafikverket på tel 0771-24 24 24. Trafikverket tar emot uppgifterna och kontaktar i sin tur entreprenören för den aktuella sträckan som kontrollerar och ev. åtgärdar problemet.

Är det en kommunal väg så finns det uppgifter på respektive kommuns hemsida vem man skall kontakta för att anmäla problemet.

Är det en enskild väg kontaktar man den privata väghållare, vägföreningen eller liknande.

 

Övergångsställen och busshållplatser

 

Beslut om övergångsställen är också en fråga för väghållaren, dvs. Trafikverkets regioner eller kommunen. Här är det också bra att motivera varför man tycker att det behövs ett övergångsställe på en speciell plats. Om man tycker att en busshållplats ligger farligt belägen kan man kontakta både väghållaren och det aktuella bussföretaget som kör på sträckan. Dessa båda inrättar busshållplatserna efter samråd med varandra.

 

Lokal media

 

Förutom att formellt göra en ansökan (som beskrivits här ovan) kan man också försöka skapa opinion för frågan genom lokal media. Även här kan Motormännens lokalklubbar och vägombud hjälpa till. En lokal tidning kan vara intresserad av att skriva om t.ex. en busshållplats som ligger farligt placerad längs vägen eller fel på vägen som inte åtgärdas, fast många anmälningar har gjorts.

Bra länkar

 

Länsstyrelserna: www.lst.se

 

Sveriges kommuner och Landsting: www.skl.se

 

Transportstyrelsen: www.transportstyrelsen.se

 

Trafikverket: www.trafikverket.se