Dubbelstöten

Bilisterna betalar dubbelt så mycket i skatter och avgifter jämfört med vad de kostar samhället.
– Skillnaden kommer att öka efter höjningen av bensin- och dieselskatterna, säger professor Jan-Eric Nilsson vid Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

 

Tillsammans med sin kollega Anna Johansson har han regeringens uppdrag att analysera trafikens samhällsekonomiska kostnader. Enligt de trafikpolitiska målen som riksdagen har satt upp ska varje trafikslag stå för sina egna kostnader.
De gör de inte.


För ungefär ett år sedan lade de båda forskarna fram en första rapport där de konstaterar att  personbilstrafiken är kraftigt överbeskattad och betalar ungefär dubbelt så mycket jämfört med de  samhällsekonomiska kostnader som den ger upphov till i form av miljöpåverkan, vägslitage, olyckor och liknande.


Det innebär, lite förenklat, att en bilägare åker omkring i en bil, men betalar för två. Enligt samma undersökning råder det omvända förhållandet när det gäller den tunga trafiken. För den är summan av skatter och avgifter avsevärt mindre än de samhällskostnader den ger upphov till, även
när de verkliga kostnaderna för bland annat förstörda vägkroppar inte tagits med.
Då är skillnaderna ännu större.


Enligt VTI är den viktigaste orsaken till överbeskattningen av bilisterna en felaktig beräkning av kostnaderna för olyckor. Riskbedömningen av att råka ut för en trafikolycka har inte ändrats sedan slutet av 1990-talet, trots kraftigt förbättrad trafiksäkerhet.

 

– Under de senaste 15–20 åren har det hänt mycket som verkligen har förbättrat läget på trafiksäkerhetsområdet. Såväl bilarna och vägarna har blivit mycket bättre. Inte minst satsningen på 2+1-vägar har betytt mycket, säger Jan-Eric Nilsson.


– En av grundidéerna bakom trafikpolitiken är att man ska ta rätt betalt för utnyttjande av infrastrukturen. Därefter ska man överlåta till var och en att välja om man ska ta bilen, tåget, lastbilen eller vad man vill.
Hittills har vissa delar varit fel prissatta.


Vad händer när skatten på bensin och diesel höjs vid årsskiftet?
– Då kommer skillnaden att minska när det gäller den tunga trafiken och öka för personbilstrafiken.
Nästa år räknar forskarna med att komma med en ny rapport.


– Förra gången hann vi inte med sjö- och luftfarten. Det jobbar vi med nu. Vi kommer även att titta på en del komponenter när det gäller väg- och järnvägstrafiken.

 

Samhällskostnader för olika transportslag (KR per fordons- eller tåg-km)

 

 PersonbilTunga fordonPersontågGodståg
Slitage/nedbrytning 0,06 0,63 5,58 11,16
Olyckor 0,0103 0,0047 1,52 1,52
Emissioner 0,017 0,2 0 0
Buller 0,017 0,09 2,33 4,12
Koldioxid 0,119 0,704 0 0
Summa kostnader 0,22 1,64 9,43 16,8
Skatter och avgifter 0,45 1,02 5,59* 9,26*
Skillnad +105% -38% -41% -45%

 

*Exklusive passageavgift i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Källa: VTI

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 10 2015

Skatter på drivmedel

Enligt finansdepartementets beräkningar väntas energi- och koldioxidskatt på bensin ge staten 19,9 miljarder kronor under 2016. Energi- och koldioxidskatt på ”övriga oljeprodukter”, där diesel utgör den absolut största delen, beräknas ge 25,3 miljarder kronor.

 

Supermiljöbilspremien

Syftet med premien är att öka försäljningen och användningen av nya bilar med låg klimatpåverkan. Premien, som är på högst 40.000 kronor per bil, omfattar personbilar med mycket låga utsläpp av växthusgaser, max 50 gram koldioxid per kilometer.

 

Läs även

Skattebomben

Sveket mot miljöbilarna