207 liv kunde ha sparats

Trots säkrare bilar ökar antalet personer som dör i bil i samband med trafikolyckor. Mest utsatta är bilförare i Norrbotten.


– Vi behöver skrota ut äldre och farliga bilar, säger trafiksäkerhetsanalytiker Johan Strandroth. Motor har med hjälp av Transportstyrelsens experter analyserat de senaste årens vägtrafikolyckor (2010–2015) där människor har omkommit i personbil. Analysen visar bland annat:


Totalt omkom 1 129 personer. Jämfört med 2014 ökade antalet omkomna i personbil under 2015 med 24 personer, vilket är detsamma som en ökning med 15 procent – trots att riksdagens mål är att antalet ska minska.


2010–2015 omkom flest personer i bil i Västra Götaland och Skåne. Färst på Gotland, i Blekinge och i Jämtland. 78 procent av de som omkom var förare, merparten män. I förhållande till antalet invånare omkom flest personer i Norrbotten, på Gotland och i Dalarna.


Jämfört med perioden 2010–2012 minskade antalet omkomna i personbil 2013–2015 i tolv län och ökade i nio. Hade samtliga län haft samma utveckling som landets bästa, Kalmar, hade 207 liv sparats.

 

Förutom variationer i vägstandard och kollektivtrafikutbyggnad, finns även socioekonomiska förklaringar till den stora skillnaden i antalet omkomna i biltrafiken i olika delar av Sverige.

 

Av de personbilsförare som 2006–2012 dödades i trafikolyckor var fler än var fjärde under 28 år. I Örebro och Västmanlands län var 14 procent av de omkomna unga förarna berusade.

 

I Västernorrlands och Norrbottens län var andelen betydligt större: 57 respektive 54 procent.
Många av de som omkommer i trafiken åker i äldre och trafiksäkerhetsmässigt sämre bilar.


– För att snabbt få ner antalet omkomna i bil behöver delar av fordonsflottan bytas ut. Att skrota ut äldre bilar som saknar bältespåminnare, antisladdsystem och liknande skulle snabbt få ner antalet dödade. Men för att en skrotningspremie ska vara samhällsekonomiskt lönsam måste den utformas så att standarden på bilparken verkligen förbättras, säger Johan Strandroth.


Enligt experterna är det ungefär hälften så stor risk att dö eller skadas allvarligt i en ny bil jämfört med en som är tio år gammal.


– En skrotningspremie är dessutom bra för miljön. Med tanke på hur mycket skatt bilisterna betalar i förhållande till vad bilismen kostar samhället, bör en väsentligt större del än i dag gå tillbaka till bilisterna i form av säkrare infrastruktur, skrotningspremie och liknande, säger Erik Kjellin, Motormännens trafiksäkerhetsansvarige.

 

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 3 2016

Allt färre dör i bil i Kalmar

Minskningen av antalet omkomna personer i bil var de senaste åren störst i Kalmar län. Enligt kommissarie Ulf Karlsson är säkrare vägar i kombination med tillfälligheter den viktigaste förklaringen.
– Framför allt tror jag att fler vajerräcken har haft betydelse. Ju fler sådana som kommer upp, desto bättre.


Har ni ökat trafikövervakningen under senare år?
– Nej, det är inte min uppfattning. Snarare tvärtom.


E22 är en av de viktigaste trafiklederna genom Kalmar län med mycket trafik. Trots det är delar av vägen fortfarande inte mötesseparerad.

 

Omkomna i personbil

Per 100 000 invånare 2010–2015

 

LänAntal
Norrbotten 28
Gotland 26
Dalarna 23
Värmland 21
Västerbotten 19
Västernorrland 19
Gävleborg 18
Jämtland 18
Örebro 18
Kalmar 17
Kronoberg 16
Blekinge 15
Västmanland 15
Södermanland 12
Halland 11
Skåne 11 
Uppsala 10
Västra Götaland 10
Östergötland 10
Jönköping 9
Stockholm 4

 

Läs även

Nollvisionen på väg att spricka

Fyra steg till färre olyckor