E20 fortsätter att skörda offer

Det dröjer minst tio år innan ”Dödens väg” genom Skaraborg är en säker väg.
— E20 borde byggas om mycket snabbare. Men hela tiden skjuts projekt framåt, säger Ulla-Britt Hagström, ordförande i Motormännens klubb i Skaraborg.

 

E20 räknas som en av Sverige absolut viktigaste vägar, vilket inte märks på vägens standard.


Trots decennier av diskussioner är fortfarande framför allt delarna genom gamla Skaraborgs län dåligt anpassade till dagens intensiva trafik. Flera avsnitt är till exempel inte mötesseparerade. Cyklister och andra oskyddade trafikanter tvingas dela vägbanan med bilister och tung trafik.


Enligt Trafikverkets nu gällande planer ska vägen vara mötesfri år 2025. Efter att bland annat kommuner i Västra Götaland har
lovat att vara med och finansiera delar av ombyggnaden kommer delar av vägen byggas ut till 2+2, i stället för 2+1 som det var tänkt från början.


– Det handlar inte bara om att öka trafiksäkerheten, utan också om att förbättra framkomligheten och tillväxtmöjligheterna för näringslivet, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande i Skövde.
E20 är inte den enda högtrafikerade vägen i Skaraborg med stora trafiksäkerhetsbrister. Ett annat exempel är väg 49.


– Delar av vägen är helt bedrövlig. Vägstandarden har inte följt med trafikutvecklingen. Till att börja med måste Trafikverket så snabbt som möjligt mötesseparera allt som går, för att sedan bygga ut vägarna. Det krävs en storsatsning på vägnätet, i stället för att bara sänka hastigheterna, säger Ulla-Britt Hagström.


Det är snart tio år sedan som det beslutades att hårt trafikerade och olycksdrabbade delar av väg 49 – till exempel Varnhemskorset – skulle byggas om. Men så tog pengarna slut innan vägarbetarna hann sätta spaden i marken. Nu hoppas Trafikverket att inom några år kunna göra ett nytt försök.


– Situationen med 49:an är absolut inte tillfredsställande. Det är betydligt fler som använder vägen i dag än för 10–15 år sedan. Trycket är stenhårt, med allt vad det innebär för framkomlighet och trafiksäkerhet. Samma sak är det med väg 26 genom Skövde, säger Katarina Jonsson.


Hur länge dröjer det innan väg 49 är en säker väg tror du?
– Vår målsättning är att det ska ske mellan 2025 och 2030.

 

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 6 2016

”VÄGSATSNINGAR ÖKAR TILLVÄXTEN”

 

Det krävs en rejäl satsning på det svenska vägnätet, menar Ulf Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Borås.
— Satsningar på infrastrukturen är investeringar för ökad ekonomisk tillväxt.
Enligt vår genomgång finns det i Borås kommun två statliga vägar med höga trafikflöden som inte är mötesseparerade, väg 41 och 42.
Ulf Olsson berättar att han ganska ofta kör på en av dem, väg 42.
– Den håller låg kvalitet trots att det är ganska mycket trafik på den. Kan jag, så undviker jag helst att åka på de smala vägarna. Det är dålig sikt och plötsligt kan man få möte med en timmertransport eller liknande. Det är ingen rolig väg att pendla på.


Varför är det så?
– På grund av bristande resurser till infrastrukturen, så har det varit i decennier. Det finns väldigt stora investerings- och underhållsbehov på både järnvägs- och vägsidan.


Det innebär stora kostnader?
– Satsningar på infrastruktur är satsningar på framtiden. Ska vi kunna upprätthålla en hög ekonomisk tillväxt måste vi ha en väl fungerande infrastruktur.


Vi behöver få in synsättet att satsningar på infrastruktur är investeringar för ökad tillväxt.
Annars ställs pengar till exempelvis väg- och järnvägsunderhåll mot satsningar på skola, försvaret eller liknande.
Många befarar att projekt som Götalandsbanan och Europabanan – höghastighetståg mellan storstadsregionerna – ska trycka undan andra viktiga infrastrukturprojekt.


– Riktigt stora infrastrukturprojekt tror jag att man bör lägga utanför den traditionella infrastrukturbudgeten för att inte det befintliga väg- och järnvägsnätet ska bli eftersatt.


– En metod kan vara att stora projekt läggs i ett statligt bolag och finansieras via lån i riksgälden. Då blir det också tydligt att en del nyinvesteringar är strategiska.