Fyra steg till färre olyckor

Allt fler oskyddade trafikanter omkommer i trafiken. Samma sak gäller antalet som skadas allvarligt.
– Vi behöver hitta lika effektiva lösningar för de oskyddade trafikanterna som 2+1-vägen har varit för de skyddade, säger trafiksäkerhetsforskaren Anna Vadeby på Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI).

 

En förklaring till olycksutvecklingen när det gäller oskyddade trafikanter kan vara en ökning av antalet cyklister, en utveckling som tros hålla i sig. Allt fler eldrivna – och snabbare – cyklar väntas dessutom bidra till ytterligare högre skaderisker.

 

År 2010 passerade antalet allvarligt skadade cyklister antalet allvarligt skadade bilister. I dag svarar cyklister i tätort för nästan hälften av alla som skadas allvarligt i trafiken.


Motormännens trafiksäkerhetsansvarige Erik Kjellin:
– Det behövs fler cykelbanor och annan infrastruktur som är anpassad för cyklisterna. För att minska antalet oskyddade trafikanter som skadas och omkommer i trafiken behöver trafikslagen i större utsträckning separeras.


Samtidigt behöver cyklisternas trafikbeteenden förbättras och hjälmanvändningen öka.


Till skillnad mot när det gäller omkomna och svårt skadade i bil finns det i dag ingen tydlig plan för hur antalet omkomna och svårt skadade oskyddade trafikanter ska minskas.


– Att ta fram en konkret strategi för att minska antalet dödade och allvarligt skadade oskyddade trafikanter är den stora utmaningen. Inför satsningen på 2+1-vägar gick det ganska enkelt att definiera ett begränsat antal 13-metersvägar med stort trafikarbete och många svåra olyckor. När de vägarna mötesseparerades minskade antalet omkomna med 70–80 procent, säger Anna Vadeby.


Enligt forskarna är det en sak att bygga cykelbanor och liknande i områden där det bor många människor på en begränsad yta. Det är en helt annan sak att öka säkerheten för cyklister och andra oskyddade trafikanter på landsbygden eller i orter där det bor få människor.


Om alla som cyklade använde hjälm beräknas antalet allvarligt skadade cyklister minska med drygt 200 per år. Åtta färre skulle dödas per år.

 

”Satsa mer pengar på de utsatta vägarna”

Det svenska Europavägnätet behöver rustas upp. Det menar Leif Pettersson (S) i riksdagens trafikutskott.
– På vissa ställen är E10 så smal att lastbilarna nästan kör ihop när de möts. Det är inte många centimeter från frontalkrock.


I förhållande till antalet invånare är Norrbotten det län i Sverige som är mest olycksdrabbat när det gäller antalet personer som dödas i personbil i samband med vägtrafikolyckor.


– En av förklaringarna är de stora avstånden här uppe och att många kör för fort. Och farten dödar. Jag tycker inte att man kan försvara fortkörningar, men det går heller inte att försvara det faktum att vi har dåliga vägar med att det är lite trafik på dem. Trafiksäkerhetsfällorna måste byggas bort, säger Leif Pettersson.


Vilka fällor?
– Här uppe är det framför allt E10 som är den stora boven. Den är hårt trafikerad med mycket tung trafik. På vissa ställen är den bara sex meter bred. Det innebär att lastbilarna nästan kör ihop när de möts. Det är inte många centimeter från frontalkrock, speciellt inte på vintern.


– Då gör dessutom snöröken att det nästan är som att köra i mjölk. I bästa fall ser du plogkarmen till höger. Du får hoppas att du inte möter någon som har förvirrat sig i snöröken.


Går det inte att stanna?

– Nej, då kan du bli påkörd bakifrån. I kilometer tvingas du hålla dig till kanten för att du nästan inte ser något. Kliver det ut en älg på vägen är det helt kört. Med bredare vägar blir det mindre snörök och bättre marginaler.


Men det är väl inte bara i Norrbotten som vägarna är dåliga?

– O nej. Det finns ett antal vägar runt om i Sverige som är dåliga och som borde åtgärdas, till exempel E20 och E22 förutom E10. Det krävs att det satsas mer pengar på de utsatta vägarna. Man måste helt enkelt prioritera att bygga bort  trafiksäkerhetsfällorna.


Karin Svensson Smith (MP), ordförande i riksdagens trafikutskott, säger att regeringen behöver ta ett samlat grepp om trafiksäkerhetsfrågorna, till exempel i form av en trafiksäkerhetsproposition.

– Det finns en stor förbättringspotential.

 

Anders Åkesson (C), ledamot i trafikutskottet, vill ha bättre uppföljningar av Nollvisionen för att se varför inte de uppsatta målen nås.
– Det arbete som har inletts och pågår för att förbättra trafiksäkerheten ska fortsätta för att vi på sikt ska kunna nå våra uppsatta delmål.

 

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 3 2016

1. Vägar och bilar

Genom att dels skrota ut gamla och trafikfarliga bilar, dels mötesseparera de mest utsatta vägarna skulle antalet döda och svårt skadade i trafiken minska kraftigt enligt trafiksäkerhetsexperterna.

 

2 Trafikbeteende

Genom att införa ett tydligt förbud mot rattsurf skulle en tydlig signal skickas till förarna om vilket beteende som är acceptabelt och antalet olyckor till följd av distraktion minska, enligt Motormännens Erik Kjellin.

 

3 Trafikövervakning

Den nedmontering av trafikpolisen som nu pågår i Sverige är fel väg att gå om Nollvisionens delmål ska nås, enligt Erik Kjellin, trafiksäkerhetsansvarig på Motormännen.

 

4 Oskyddade trafikanter

Det behövs en konkret strategi för att minska antalet dödade och allvarligt skadade oskyddade trafikanter, enligt Anna Vadeby, trafiksäkerhetsforskare på VTI.

 

Läs även

Nollvisionen på väg att spricka

207 liv kunde ha sparats