Liten effekt av miljözonerna som kostar hushållen många miljarder

Miljözoner

Motormännen gör tummen ner till planerna på att utöka dagens system med kommunala miljözoner för tung trafik till att även omfatta personbilar.
– Det är ett orimligt förslag som kommer att drabba bilisterna oerhört hårt, säger Motormännens trafiksäkerhetsansvarige Carl Zeidlitz.

 

I dag kan kommuner av luftkvalitetsskäl utestänga tunga fordon som inte uppfyller vissa utsläppskrav från stadskärnor och andra miljökänsliga områden genom att införa så kallade miljözoner.

 

Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag utrett hur bestämmelserna om miljözoner kan utökas till att även gälla bland annat personbilar. Transportstyrelsen föreslår att två nya typer av miljözoner införs:

  • Miljözon klass 2 som ska omfatta personbil, lätt lastbil och lätt buss.
    Här krävs att fordon som drivs med diesel uppfyller kraven för Euro 6 och fordon som drivs med bensin, etanol eller gas uppfyller kraven för Euro 5 för att få köra inom zonen.
  • Miljözon klass 3 omfattar både lätta och tunga fordon.
    För att få köras inom zonen ska de lätta fordonen ha utsläppsklass el eller drivas med vätgas. De tunga fordonen ska drivas av el eller vätgas eller vara av fordonstypen elhybrid som uppfyller Euro 6.

Enligt Transportstyrelsens utredare Kristofer Elo väntas ett utökat system med miljözoner leda till höga kostnader.

– Kostnaderna för enskilda och företag kan bli mycket stora, beroende på storleken på miljözonerna och i vilken takt bestämmelserna införs. Motormännen är mycket kritiska till utredningens förslag.

– Det är viktigt att sänka halterna av hälsofarliga avgaser och partiklar. Men det här förslaget drabbar, om det genomförs, hundratusentals hushåll i Sveriges största städer på ett helt orimligt sätt. Deras bilar kommer helt enkelt att förbjudas inom stora områden. Dessutom med mycket kort varsel, säger Motormännens trafiksäkerhetsansvarige Carl Zeidlitz.

– Kostnaderna för de påtvingade bilbytena beräknas enligt Transportstyrelsens egen fallstudie till ofattbara 9,4 miljarder kronor endast i Stockholmsområdet eller i genomsnitt 130 000 kronor per drabbat hushåll. De samhällsekonomiska vinsterna i form av bättre luft och mindre buller beräknas till cirka 333 miljoner kronor på tio år. Till det ska läggas de negativa konsekvenserna för företag, till exempel hantverkare, åkerier, handel och restauranger. Detta gäller bara Stockholm. Lägger vi till städer som exempelvis Malmö, Göteborg, Uppsala och Lund kommer summorna att mångdubblas. Förslaget är helt enkelt absurt.

 

Är inte utsläppen ett problem?

– Jo. Svenska städer kan inte fortsätta att överskrida EU:s luftkvalitetsnormer. Det hotar inte bara människors hälsa utan riskerar också att utsätta Sverige för mycket kostsamma böter. Men det finns ingen koppling till EU:s gränsvärden i förslaget. Det är dessutom i få svenska städer som gränsvärdena överskrids – och då endast på ett färre antal gator eller områden. Dessutom kommer stora delar av föroreningarna från andra utsläppskällor än bilarna, till exempel kolkraftverk i Polen, småskalig vedeldning eller sandning.

 

Vad ska man göra i stället?

– Enligt norsk förebild måste introduktionen av laddbara bilar stöttas med ordentliga skattelättnader. Därefter kan de akuta luftmiljöproblemen begränsas med tillfälliga förbud mot dieselfordon som inte lever upp till viss miljöklass på de gator och under de tidpunkter som gränsvärdena riskerar att överskridas.

 

Läs remissvar: Transportstyrelsens rapport om miljözoner för lätta fordon, N2016/07396/MRT

Denna sida hänvisar till tidningen Motor:
Nummer 2 2017

Miljözoner – I dag i åtta kommuner

Kommuner kan besluta om att utestänga vissa tunga fordon (lastbilar och bussar) från stadskärnor och andra särskilt miljökänsliga områden genom att införa en miljözon, som en åtgärd för att förbättra luftkvaliteten i dessa områden. Transportstyrelsens förslag innebär att kommuner ska kunna införa miljözoner som även omfattar personbilar.

(Gäller: Umeå, Göteborg, Mölndal, Uppsala, Stockholm, Helsingborg, Lund och Malmö)

 

Så stor är vinsten - och kostnaden
Transportstyrelsens förslag på nya miljözoner innebär dels samhällsekonomiska vinster i form av bättre luft och minskat buller, dels kostnader för bil byten som hushållen får betala.

 

Så här ser förhållandet ut

  • Samhällsekonomisk vinst på tio år: 333 000 000 kr
  • Hushållens kostnad för bilbyten i Stockholm: 9 400 000 000 kr