Hoppa till huvudinnehållet

Framgångar och resultat

Motormännen är en väletablerad röst i den trafikpolitiska debatten och en av landets mest framträdande konsument- och intresseorganisationer, enligt mediebevakaren Cisions mätningar. Vårt opinionsarbete har som yttersta mål att påverka våra beslutsfattare genom kunskapsuppbyggnad och attitydpåverkan.

Våra jurister och tekniker tar dagligen duster med parkerings- och bilföretag för att komma till rätta med de felaktigheter som enskilda medlemmar drabbades av.

Var med och påverka du också, bli medlem!

Här är några exempel på hjälp till enskilda medlemmar:

  • Medlemmen som fick p-bot trots att han betalt biljett, men i fel automat. P-boten återkallades efter att Motormännens jurist påtalat för parkeringsbolaget att skyltningen varit otydlig (enligt lag om kontrollavgift och Vägverkets författningssamling). Ärendet avskrevs.
  • Medlemmen som vid inbyte av den bil hon köpt ny för 2,5 år sedan fick besked om att den var av årsmodell 2004, inte 2005. Hon kontaktade Motormännens jurist, som konstaterade att bilen varit nästan 2 år gammal när den såldes som ny. Med stöd av den linje som Motormännen med framgång drivit i ARN (att en ny bil inte kan anses som ny om det gått mer än ett år från tillverkningsdagen) gick firman som sålt bilen som ny med på ett prisavdrag på 10 000 kr.
  • Medlemmen som blev påkörd av okänt motorfordon vid övergångsställe. Försäkringsbolag och Trafikförsäkringsföreningen avböjde krav på ersättning då man inte ansåg att hon hade visat att skadorna hade uppkommit vid en påkörning av okänt motorfordon. Motormännens jurist begärde ut journalanteckningar och kopia på polisanmälan, som medlemmen gjort samma dag, och informerade försäkringsbolaget om vilka beviskrav som föreligger i ett sådant fall. Försäkringsbolaget ändrade då sin inställning.
  • Medlemmen som hade köpt en ny Opel hade under längre tid problem med motorstörningar. Trots flera reparationer kvarstod felet. Köparen krävde att köpet skulle hävas, men säljaren insisterade på att fortsätta reparera bilen. Medlemmen kontaktade Motormännens jurist, som efter att ha informerat säljaren om reglerna i konsumentköplagen, fick till stånd en hävning av köpet.

Rastplatserna

Genom regelbunden kontroll har rastplatsernas standard längs våra vägar höjts påtagligt. Vi har etablerat en insikt inom kommunerna om att välskötta rastplatser har en positiv inverkan på turistströmmarna.

Korskampanj

Vår trafiksäkerhetskampanj med de röda korsen som placerades ut längs Sveriges trafikfarligaste vägavsnitt medförde att kraven på bättre vägstandard fick än större tyngd. Regeringen gav därefter anslag för att bygga bort en del av farorna.

Trötthetskampanj

Vi har lyft fram den tidigare närmast okända frågan om trötta bilförare. Upp till 40 procent av trafikolyckorna beror på trötthet. Frågan har nu en plats i samhällsdebatten. Motormännen pekar bland annat på att rastplatserna bör utformas så att större möjligheter till vila ges.

Förbättrade viltstängsel på E4:an

Kritiken som vi riktade mot den då nybyggda E4:an från Uppsala till Gävle resulterade i att Vägverket rättade till viltstängslen, som hade alldeles för stora maskor i nätet.

Hastighetsmätningar vid skolor

Vi har genomfört flera hastighetsmätningar vid skolor för att kontrollera hastigheten. Vi har därefter tvingats slå larm om att många överskrider gällande gräns om 30 kilometer/timmen.

Hårdare utsläppskrav på biltillverkare

Genom vårt internationella arbete inom FIA har vi medverkat till att hårdare krav ställs på biltillverkare att begränsa utsläppsnivåerna.