Hoppa till huvudinnehållet

Detta är Motormännens mobilitetsprogram. Det beskriver Motormännens övergripande syn på mobilitet och trafikpolitik. Programmet är fastställt av Motormännens kongress 2016.

Innehåll

1. Mobilitet

2. Motormännen driver mobilitetsfrågor

3. Hållbar mobilitet

4. Säker mobilitet

5. Tillgänglig mobilitet

”Bilen är en viktig del i ett samverkande transportsystem som ger individen optimal rörlighet och hög livskvalitet.”

1. Mobilitet

”Bilen är en viktig del i ett samverkande transportsystem som ger individen optimal rörlighet och hög livskvalitet.”

Människors möjligheter till förflyttning över stora avstånd är ett av det moderna samhällets kännetecken. Vår värld är mer sammanlänkad än någonsin tidigare, vare sig det gäller arbete, affärer eller fritid. Globaliseringen berör alla sektorer i det moderna samhällsbygget. Specialisering av produktion och kunskap ökar företagens resande och internationella kontakter, handeln bygger globala distributionsnät för konsumenter över hela världen. Många människor prioriterar upplevelser och möten med andra kulturer. De värderar semesterresor till exotiska resmål högt och använder sig av ett stort utbud av olika transportmedel.

Möjligheten till individuellt anpassade resor är en grundläggande förutsättning för social och ekonomisk välfärd. Mobilitet eller rörlighet är en av grundpelarna för medborgarnas upplevelse av livskvalitet och bidrar till ekonomisk tillväxt. Tillgången till olika transportmedel utvidgar individens geografiska arbetsmarknader och skapar förutsättningar för att hålla det sociala kontaktnätet, vänner och familj levande. Den ökar individens möjliga val av aktiviteter såsom fritidsboende, natur- och motionsaktiviteter. Människor skall kunna utnyttja ett transportsystem som är utformat och fungerar utifrån de individuella behoven och som balanserar sociala, ekonomiska och miljömässiga förutsättningar.

Individuell rörlighet handlar inte bara om bilism, det innefattar också kollektiva transportmedel, gående och cykling. Detta tillsammans skapar möjligheter för människor att förflytta sig utifrån sina egna individuella behov. Bilen är en förutsättning för att utveckla den individuella mobiliteten. I många fall är den ett komplement till andra transportmedel. Det gäller framför allt i tätorter där befolkningsunderlaget kan göra det möjligt att anordna olika kollektiva lösningar. Bilen är förstahandsvalet för många människor, inte minst på landsbygden eller där arbetsresor, affärer, utbildning, sjukvård, fritidsaktiviteter kräver hög grad av flexibilitet. Dessutom bidrar tillgången till bil till den personliga bekvämligheten och det oberoende människor i allt högre grad kräver och förväntar sig för att kunna lösa ett stressigt ”livspussel”.

Bilen har stora fördelar som transportmedel för många människor, men förorsakar också kostnader för samhället i form av olyckor och miljöpåverkan. De fler än 1 miljard bilar som körs dagligen i världen ger upphov till koldioxidutsläpp, tär på tillgången av fossil energi och ger upphov till trängsel i världens många storstäder. Dessa utmaningar kommer att öka de kommande decennierna, då antalet bilar i världen förutspås öka till fler än 2 miljarder fordon.

I Sverige finns ca 4,6 miljoner personbilar. Till det ska läggas ca 580 000 lastbilar varav ca 440 000 sk lätta lastbilar upp till 3,5 ton samt omkring 14 000 bussar. Antalet lastbilar totalt har nästan fördubblats sedan början av 90-talet. Under perioden utvecklades personbilsflottan ganska långsamt till för några år sedan för att då ta fart ordentligt. 2015 ökade nybilsregistreringen med hela 345 000 bilar vilket är den högsta siffran någonsin i Sverige.[1]

En nyckelfråga för samhället under kommande år är att kunna möta människors behov av mobilitet och resande samtidigt som man måste minska eller helt eliminera de negativa konsekvenserna av olika transportmedel.

För att minska de negativa konsekvenserna av individuellt resande med bil kommer det krävas fler valmöjligheter och smidiga övergångar mellan de olika transportsätten i än högre grad. Alternativ som möjliggör och underlättar de resandes val av säkra, miljöanpassade och lättillgängliga transporter.


[1] Bilismen i Sverige 2015, BilSweden


2. Motormännen driver mobilitetsfrågor

På uppdrag av våra medlemmar verkar Motormännen för hållbar, säker och tillgänglig mobilitet. Våra medlemmar går, cyklar, åker kollektivt och färdas i bil. Vi arbetar för trafiksäkerhet vare sig det gäller vägen, föraren eller fordonet. Vi verkar för ett ökat miljöansvar i transportsystemet och för att människor skall vara fria att använda det transportsätt som passar den enskilde individen bäst.

Motormännens kunskap och erfarenhet är grunden i det opinionsbildningsarbete som bedrivs på medlemmarnas uppdrag. Den dagliga verksamheten omfattar rådgivnings- och utbildningsverksamhet inom trafiksäkerhet, fordonssäkerhet, konsumentrådgivning i tekniska och juridiska frågor kopplade till bilinnehav och tjänster för att underlätta tillgången till bil och bilägandet på olika sätt. Den nära kontakten med ett stort antal bilägare, trafikanter och beslutsfattare på lokal, regional och nationell nivå är utgångspunkten för de konsumentfrågor Motormännen driver och borgar för att Motormännens verksamhet bidrar till ett bättre och säkrare bilägande.

Motormännen är bilisternas röst

Motormännen är en oberoende medlemsorganisation som bedriver information, utbildning och opinionsbildning, inte bara i konsument- och trafikfrågor, utan även i frågor som rör ansvaret som bilist i trafiken och i miljön.

Motormännens Riksförbund grundades 1922. I bilismens barndom, var vägfrågorna angelägna frågor för Motormännens medlemmar. Motormännen har allt sedan starten arbetat med opinionsbildning i mobilitetsfrågor, och företräder medlemmarnas intressen när det gäller trafiksäkerhet, miljöfrågor, infrastruktur och kostnader förknippade med bilägande, bilreseinformation och konsumentfrågor.

Motormännen har ca 115 000 medlemmar och därtill hörande familjer, ett trettiotal ideellt arbetande lokalklubbar, ca 40 anställda och stort antal förtroendevalda i kongress och styrelser. Motormännen är remissinstans i lagstiftningsfrågor inom trafikområdet och är en erkänd auktoritet i frågor som rör trafiksäkerhet, bilteknik, konsumentjuridik och internationella dokument för bilresor i andra länder.

Motormännen är en del av ett stort internationellt nätverk av motorklubbar genom samarbetet inom FIA (Fédération Internationale d’Automobile) med över 100 miljoner medlemmar i hela världen. Genom medlemskapet och arbetet inom FIA får Motormännen tillgång till FIAs lobbying- och informationsverksamhet i Bryssel. Det innebär en direkt möjlighet att kunna påverka EUs lagstiftningsarbete inom konsument-, trafik- och trafiksäkerhetsområdet.

Det internationella samarbetet har fokus på kunskaps- och erfarenhetsutbyte för att utveckla Motormännens arbete med mobilitetsfrågor. Det ger även de svenska medlemmarna tillgång till ett omfattande rabatt- och förmånsprogram över hela världen.

Motormännen har mycket stort förtroende bland medlemmar och allmänhet som en oberoende konsumentföreträdare. Den täta dialogen med medlemmarna tillsammans med specialistkunskap och oberoende är grunden för vårt engagemang och våra ansträngningar i arbetet med hållbar, säker och tillgänglig mobilitet.

Motormännens övergripande mål i arbetet med mobilitet
•Att genom opinionsbildning verka för en väl utformad och effektiv mobilitet som grundar sig på ett hållbart, säkert och tillgängligt transportsystem som utgår från brukarnas efterfrågan och individuella behov.
•Att ta till vara och utveckla den individuella mobilitetens alla positiva möjligheter till ökad livskvalitet.
•Att som bilisternas röst bidra till den övergripande utvecklingen och i den dagliga debatten kring trafikfrågor med kloka, verklighetsanpassade och framsynta strategier som hanterar aktuella och framtida utmaningar.

3. Hållbar mobilitet

En snabbt växande fordonsflotta, ökad förbrukning av fossila drivmedel i världen, en allt tydligare oro för klimatförändringar, försämrad luftkvalitet i storstäderna och energiproduktion med kraftig miljöpåverkan, innebär att ansträngningarna för att minska bilens miljöpåverkan är en av våra viktigaste frågor i arbetet för att bibehålla och utveckla dagens mobilitet för framtiden.

Motormännen ställer sig bakom riksdagens mål om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. För att nå dit krävs en långsiktig och övergripande plan för alla vägtrafikslag. Ska Sverige klara av de övergripande klimatmålen måste transportsektorn följa med och aktivt bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Det handlar bland annat om att skapa attraktiva städer där människans behov sätts i centrum. Men utvecklingen måste ske utan att mobiliteten försämras.

Samtliga medborgare, oavsett om man bor i stad eller glesbygd, måste kunna ta del av ett transportsystem vars utformning och underhåll svarar upp mot individers olika behov, med hänsyn tagen till miljömässiga aspekter på ett balanserat sätt.

Detta kräver att myndigheter och andra intressenter arbetar för att öka tillgängligheten till olika transportslag för alla trafikanter; införa prisvärda transportlösningar; välkomna och stimulera ny teknik; integrera olika transportlösningar oavsett om de är privata eller kollektiva; underhåll och utveckling av såväl fysiska och digitala infrastrukturnät; säkerställa lämpligaste regelverk samt även utbilda trafikanter i beteendeförändring. Allt detta behövs för att säkerställa en långsiktigt hållbar mobilitet.

Arbetet med minskad miljöpåverkan fokuserar framför allt på utsläppsnivåerna från transportsektorn, men vi kan se att även frågor kring bullernivåer och markanvändning kommer få allt större betydelse i samhällsplaneringsarbetet. Om vi inte tydligt tar ställning för en inriktning för minskad miljöpåverkan riskerar det moderna samhället att tvingas till radikala inskränkningar i den individuella rörligheten i framtiden. Därför är det viktigt att Motormännen fortsätter att bejaka utvecklingen mot till exempel mer kollektivtrafik och cykel i tätorter. I glesbygd kommer bilen fortfarande vara det förhärskande trafikslaget för att klara av resor till bland annat arbete och samhällsservice som vård och skola.

Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser från personbilarna minskat med omkring 17 % enligt statistik från Naturvårdsverket[1]. Samtidigt har antalet bilar ökat med ca 1 000 000. Utsläppen hålls nere tack vare energieffektivisering och ökad användning av biobränslen. Under samma period har utsläppen från den tunga lastbilar ökat med 15 % och från lätta lastbilar med drygt 70 %. Även här har antalet fordon ökat men inte åtföljts av samma energieffektivisering mm. Även om personbilarnas utsläpp har minskat under perioden står de fortfarande för 60 % av utsläppen från transportsektorn.

Nya bilar är renare och mer bränslesnåla än någonsin. Det är ett resultat av teknikutveckling och förbättrade drivmedel med lägre utsläpp av skadliga partiklar, kväveoxid och CO2. De faktiska utsläppen påverkas också av faktorer som däck, däcktryck, körstil, tillåten och faktisk hastighet, trafikledning och trafikflödesplanering. De totala utsläppen från transportsektorn påverkas naturligtvis även av teknikutvecklingen inom flyget och sjöfarten.

I en nära framtid kommer utsläppsreduktion till relativt låga kostnader att kunna åstadkommas genom att fler och fler bilar utrustas med start-stop teknik, effektivare dieselmotorer, alternativa biobränslen och effektiv körstil. Förutsättningen för en snabb utveckling i det korta perspektivet är naturligtvis att skapa incitament för konsumenter att byta till mer energieffektiva fordon och att olika offentliga stödinsatser är teknikneutrala med fokus på utsläppsnivån.

Trots miljöpolitikens fokus på åtgärder för minskad användning av fossila drivmedel genom ökad användning av biodrivmedel, anser många bedömare att den huvudsakliga minskningen av utsläppsnivåerna kommer bero på förbättrad drivmedelskvalité och förbättrad energieffektivitet i motorerna och inte från ökad användning av alternativa drivmedel. Detta kommer inte räcka om vi ska nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta till 2030. Vi måste få fler att välja fossiloberoende fordon. Det kan bland annat ske genom aktiva stimulanser, för miljöns skull. För att säkerställa mobiliteten måste detta kompletteras med en effektiv, tillgänglig och pålitlig kollektivtrafik för så många som möjligt.

I ett medellångt perspektiv kommer olika hybridtekniker får ökande betydelse för minskningen av utsläppsnivåerna från fordonsflottan. Utan tvivel kommer utvecklingen av eldrift få en stor betydelse på lite längre sikt. För att skynda på utvecklingen måste man prioritera och stödja teknik- och batteriutveckling för sänkta produktionskostnader och ökad energieffektivitet i batterierna. Den offentliga upphandlingen av teknik och fordonsflottor är viktiga komponenter för att driva utvecklingen snabbare framåt.

Strategierna för utvecklingen av framtida alternativa drivmedel och eldrift måste kopplas till strategier för anpassning av infrastrukturen. Detta då ny teknik också kräver satsningar på relevant och ändamålsenlig infrastruktur. Därför är det viktigt att regeringen genom politiska beslut och myndigheter genom kloka prioriteringar stimulerar infrastruktur som underlättar övergången till en fossiloberoende fordonsflotta. Givetvis gäller detta även andra drivmedel än el. Det är lika viktigt att stimulera fram andra lösningar som t.ex. syntetiska drivmedel och vätgas.

Standards och gränsvärden för utsläppsnivåer måste anpassas till olika typer av fordon och motorteknik. Vidare måste det på EU-nivå skyndsamt tas fram en testcykel för förbrukningssiffror som bättre stämmer överens med verklig körning.


[1] www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/

Motormännens arbete för hållbar mobilitet
•Verkar för att möjliggöra individuell rörlighet även i framtiden genom ett aktivt miljöarbete.
•Delar visionen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030.
•Arbetar för en ansvarsfull mobilitet genom information och rådgivning till medlemmar och kunder om miljösmarta fordon, bästa miljöval och kostnader och klimatpåverkan förknippade med användning och köp av bil.
•Uppmanar regeringen att utveckla och erbjuda kraftfulla, teknikneutrala miljöbilspremier för snabbare modernisering och miljöanpassning av den svenska bilparken.
•Arbetar med information och utbildning i smart och bränslesnål bilkörning s.k. ecodriving till privatpersoner, företag och myndigheter.
•Uppmanar regering och biltillverkare till samarbete för snabbare utveckling av miljöteknik i nya bilar genom ekonomiska styrmedel som premierar miljömässigt goda val.

4. Säker mobilitet

Trafikolyckor orsakar ett stort antal dödade och skadade i världen, varje år. Trots att det skett tydliga förbättringar av trafiksäkerheten, framför allt i många industrialiserade länder, behövs ytterligare insatser för att minska riskerna för att svåra olyckor sker även i dessa länder.

Sverige har bland de lägsta olyckstalen i världen. Mångårig tradition av trafiksäkerhetsarbete, och en förhållandevis säker bilpark bidrar till låga siffror för skadade och dödade i trafiken. Arbetet med den s.k. Nollvisionen innebär att trafiksäkerhetsarbetet i Sverige siktar mot att gradvis sänka antalet döda och allvarligt skadade till lägsta möjliga utan att påverka människors tillgång till effektiva transporter.

Säker mobilitet innefattar de tre grundelementen för säker vägtrafik; föraren, fordonet och vägen.

Ett stort ansvar för att minska antalet döda och skadade i trafiken vilar naturligtvis på den enskilde bilisten. Är föraren utvilad, nykter, drogfri, bältad och säker i sin hantering av fordonet minskar både olyckstillbud och konsekvenser av eventuella tillbud. En viktig del i förarens ansvar är att bidra till samspelet i trafiken ex. genom att respektera regelverk och att visa omtanke och hänsyn till övriga trafikanter.

Ett säkert trafiksystem räknar dock med att människor begår misstag, brister i omdömet och inte alltid är tillräckligt säker i hanteringen av fordonet. Ett säkert trafiksystem skall utformas utifrån dessa förutsättningar för att minska konsekvenserna av allvarliga olyckor.

Det innebär att vägen skall utformas så att konsekvenserna av ett olyckstillbud minimeras. Införandet av mittseparering på delar av det svenska vägnätet har inneburit att antalet mötesolyckor med svåra konsekvenser har minskat avsevärt. Översyn av vägarnas sidoområden, stenar, träd, klippväggar etc. har också bidragit till att minska följderna av olyckstillbud. Många allvarliga olyckor kan undvikas om feldoserade kurvor åtgärdas när vägar får underhållsbeläggning. Men detta arbete får inte avstanna. Ska Sverige nå Nollvisionens mål måste fler vägar få en bättre standard. Politiker på alla nivåer måste ge infrastrukturen större prioritet. Motormännens egna undersökningar visar även att det är skillnad på vägstandarden på riksvägar norr om Dalälven vilket inte kan vara acceptabelt om vi ska ha en tillgänglig mobilitet i hela landet.

Fordon som utrustas med olika typer av stödsystem mot sladd, trötthet, krockzoner etc. bidrar också till att förebygga och mildra konsekvenserna av olyckstillbud. De allt mer uppkopplade fordonen kommer också bidra till ökad trafiksäkerhet då bilarna kan kommunicera med till exempel infrastrukturen. De data som den uppkopplade bilen genererar ska ägas av föraren och vara öppet och tillgängligt för flera tjänsteleverantörer på en öppen marknad. Detta kräver en modernisering av lagstiftningen på EU-nivå.

Ytterligare en del i trafiksäkerhetsarbetet är en relevant lagstiftning som stödjer trafiksäkerhetsarbetet. Vi kan konstatera att Sverige är det enda landet inom EU som inte har en tydlig lagstiftning mot handhållen mobil. Men det räcker inte med en bra lagstiftning, det måste finnas välutbildade trafikpoliser i tillräckligt antal. Då kan till exempel den tunga trafiken kontrolleras effektivare och aggressiv körstil beivras.

Motormännens arbete för säker mobilitet
•Utgår från ”Det tredelade ansvaret” – Föraren, vägen och fordonet i opinionsbildningsarbetet för säkrare mobilitet.
•Delar Nollvisionen som målbild för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige och uppmanar regeringen att tillsätta nödvändiga resurser för att uppsatta delmål skall kunna realiseras innan 2020.
•Uppmanar politiska beslutsfattare på alla nivåer att genomdriva investeringar i vägnätet för säkrare trafik, baserat på de mätningar Motormännen genomför och andra tillgängliga data och forskning kring olyckor och dödstal.
•Uppmärksammar och informerar trafikanter och beslutsfattare om alkohol, droger, trötthet och olika distraktioners inverkan på föraren.
•Uppmanar regeringen att stimulera köp av säkerhetsutrustning i nya fordon för att ny säkerhetsteknik snabbt skall få spridning i landets bilpark.
•Uppmärksammar vikten av trafiksäker utrustning även i tunga fordon och kollektivtrafikfordon.
•Uppmärksammar och informerar om vikten av samspel mellan olika trafikantgrupper för att reducera antalet olyckor.
•Uppmärksammar och informerar om vikten av samspel mellan olika trafikantgrupper för att reducera antalet olyckor.
•Arbetar med fortbildning för att äldre bilförare skall kunna fortsätta att köra bil med bibehållen säkerhet.
•Informerar om trafiksituationen i länder man turistar i med bil, för ökad säkerhet och att minska antalet olyckor vid utlandsresor.

5. Tillgänglig mobilitet

Mer än halva jordens befolkning bor mindre än en timme från en större stad. I industriländerna bor 85 % av befolkningen och i utvecklingsländer 35 % av innevånarna i storstadsområden. I Sverige bor 85 % i storstadsområden[1]. I Världsbankens mätningar av levnadsstandard utgår man bl.a. från restid i storstadsområden i världen som en mycket viktig parameter i värderingen av livskvalité. Möjligheten att förflytta sig sammanlänkar människor med platser, produkter med marknader och samhällen med viktiga servicefunktioner. Tillgänglighet, vare sig det är till marknader, skolor, sjukhus eller andra samhällsfunktioner är ett villkor för upplevelsen av god livskvalité. Tillgänglighet är därför en fråga på alla nivåer i samhällsplaneringen, från lokal byutveckling till global handel.

Människors tillgång till mobilitet berör inte bara den industrialiserade delen av världen. I utvecklingsländer kan tillgång till transporter vara helt avgörande för tillgången till grundläggande sjukvård, skolutbildning eller arbete. I den industrialiserade delen av världen kan det i stället vara resurssvaga eller äldre som saknar tillgång till transporter och därför har svårt att komma till läkarvård eller annan service, ofta för att man inte har råd att äga en egen bil eller upphör att köra bil vid hög ålder.

I Sverige saknar många människor transportalternativ när de inte längre kan, vill eller har råd att köra egen bil. Kostnaderna för att äga och köra bil ökar hela tiden, samtidigt som billig, säker och pålitlig kollektivtrafik är gles eller obefintlig i många delar av Sverige. I takt med att andelen äldre ökar i befolkningen och de ökade kraven att funktionshindrade skall kunna delta i yrkesliv och andra samhällsfunktioner, kommer kraven på ökad tillgång till individanpassade transporter också att öka.

Att äga och köra sin egen bil blir allt kostsammare på grund av avgifter och skatter. Det finns en generell acceptans bland svenska bilister för principen att betala de kostnader bilismen ger upphov till. Det statliga transportforskningsinstitutet, VTI, har i en rapport visat att en privatbilist betalar mer än dubbelt så mycket till samhället jämfört med vad som kan motiveras av dess samhällsekonomiska kostnader. I beräkningarna ingår bland annat kostnader i form av olyckor, slitage av infrastruktur, buller och klimatpåverkan.[2]

För att de höga skatterna ska upplevas som relevanta och få accept av bilisterna är det viktigt att skatterna kommer bilisterna till del i form av bra och säkra vägar samt satsningar på till exempel infrastruktur för elbilar. Det måste finnas en transportpolitisk vision för vad man vill med alla de skatter som vi bilister bidrar med. Enligt Motormännen måste visionen utgå från en hållbar, säker och tillgänglig mobilitet.

I Sverige är det framför allt fordonsskatten som fokuserar själva ägandet och inte användningen. Det är inte rimligt att påföra bilisterna extra kostnader, förutom de bilisterna redan betalar i form av olika skatter. Inom EU arbetar man med en ökad samordning av avgiftssystemen, inte minst för att på så vis påverka bilindustrin till att leva upp till kraven på minskade utsläpp och effektivare motorteknik.

Samtidigt som varje bilist betalar dubbelt så mycket jämfört med de samhällskostnader som personbilstrafiken medför är situationen den omvända för till exempel tung trafik och tågtrafiken. Det är inte rimligt att de olika transportslagen beskattas olika och inte utifrån samma principer för miljöbelastning och andra samhällskostnader som privatbilismen åläggs. Bilskatter måste vara rättvisa.

Det finns uppskattningar och beräkningar av bilismens samhällsekonomiska mervärde i form av bekvämlighet och tidsvinster. Mervärdet att en stor del av befolkningen investerar privat i transportmedel, eller värdet av sociala effekter av att kunna genomföra fritidsaktiviteter eller underhålla de sociala nätverken, beräknas inte. Det finns inga kopplingar mellan ökade skatteintäkter och förbättrad framkomlighet, service eller infrastruktur för dem som betalar skatten, eftersom skatteintäkter inte öronmärks.

Tillgänglig mobilitet handlar inte enbart om att ha möjligheten att äga en bil, det är lika viktigt att ha tillgång till bil. Det kan t.ex. ske genom medlemskap i en bilpool eller nyttjande av samåkningstjänster. Förutsättningarna för bilpooler behöver stärkas då de till exempel kan bidra till minskad trängsel i städerna samtidigt som mobiliteten för den enskilde inte försämras.

De senaste åren har en tydlig förnyelse av bilparken skett, till förmån för säkrare och miljöanpassade fordon, genom avsevärda investeringar av bilägarna. I arbetet med att modernisera fordonsflottan är stöd till utskrotning och ny säkerhets- och miljöteknik en bättre väg än ökad beskattning. Beskattningen av bilismen bör baseras på användningen, inte ägandet.


[1] SCB, 2015

[2] VTI rapport 836, Redovisning av regeringsuppdrag kring trafikens samhällsekonomiska kostnader, 2014

Motormännens arbete för hållbar mobilitet
•Verkar för att statens intäkter från bilrelaterade skatter skall användas till att förbättra säkerhet, infrastruktur, service och rörlighet mellan transportslagen.
•Anser att bilrelaterade skatter och avgifter bör utgå från användningen och inte själva ägandet av bilen, och att miljöskatter skall baseras på utsläppsnivå och vara lika för alla transportslag.
•Verkar för individuellt anpassad rörlighet för människor på landsbygd, som har dålig tillgång till andra transportmedel än den egna bilen.
•Verkar för att en fortsatt aktiv, men åldrande befolkning måste beaktas i planeringen så att transportsystemen även anpassas för äldres behov och möjligheter till fortsatt god rörlighet. Verkar för att transportsystemen anpassas för att människor med särskilda behov inte skall begränsas i sin mobilitet.
•Arbetar med information och utbildning i smart och bränslesnål bilkörning s.k. ecodriving till privatpersoner företag och myndigheter.
•Verkar för att de olika transportsystemen samplaneras och underlättar smidiga byten mellan transportslagen.