Köpa bil av privatperson

Denna information innehåller de viktigaste reglerna som gäller för dig som privatperson när du köper en bil från en annan privatperson. Det är vanligt med tvister rörande privatköp och det kan vara svårt att få rätt mot säljaren.

Den lag som reglerar köpet är köplagen. Denna lag går att avtala bort. I första hand är det alltså det som står i avtalet som gäller. Det är därför mycket viktigt att köpare och säljare är överens om vad som ska gälla. Eftersom det kan vara svårt att få rätt i tvister vid privatköp är det viktigt att du före köpet noga tänker igenom bland annat följande.

 

1. Att tänka på inför köpet

Du har som köpare skyldighet att ta reda på att den som säljer bilen verkligen är ägare till bilen. Detta gör du enklast genom att ringa till vägtrafikregistret, telnr: 0771-14 15 16. För att även få reda på tidigare ägare ringer du samma nummer och begär kundtjänst. För fler alternativ till fordons- och ägaruppgifter se www.transportstyrelsen.se.

 

 

Undersök om det finns skulder som följer med bilen när du köper den

Undersök om bilen är betald

 

En bil som är såld på avbetalning omfattas normalt av ett äganderättsförbehåll, vilket innebär att den som köpt bilen på avbetalning inte får sälja den vidare utan långivarens godkännande. Du har som köpare av bilen skyldighet att försäkra dig om att bilen faktiskt får säljas.

 

För att uppfylla dina skyldigheter enligt lagen ska du kontrollera med de tidigare ägarna att bilen verkligen är betald. Hur långt bak man måste gå i säljledet är något oklart i praxis men för att vara säker bör du kontakta alla till och med den senaste bilhandlaren som ägt bilen.

 

Sedan den 1 oktober 2001 finns det möjlighet för bilhandlare att i vägtrafikregistret lägga in en uppgift om att en bil är såld med äganderättsförbehåll. Beträffande bilar som sålts av bilhandlare före den 1 oktober 2001 och bilar som sålts av annan än bilhandlare finns det inte någon uppgift om äganderättsförbehåll i vägtrafikregistret.

 

Du måste därför göra kontrollen direkt med de tidigare ägarna. Du bör dessutom begära av säljaren att få se kvitto på att bilen är betald.

 

Om du underlåter att göra dessa kontroller riskerar du att den som har den verkliga rätten till bilen genom äganderättsförbehåll kräver dig på ersättning för den skuld som finns på bilen.

Undersök om det finns fordonsrelaterade skulder på bilen

 

Från den 1 juli 2014 finns det ytterligare en sak som du bör tänka på och undersöka innan köpet. Den lagstiftning som trädde ikraft då innebär nämligen att ett fordon kan tas i anspråk för tidigare ägares obetalda fordonsrelaterade skulder även om det nu är du som äger fordonet. Med fordonsrelaterade skulder menas i detta sammanhang fordonsskatt, trängselskatt och felparkeringsavgifter. Även förseningsavgifter och avgifter hos kronofogden kopplade till dessa skatter och avgifter omfattas. Reglerna gäller för skatter och avgifter som beslutats från och med den 1 juli 2014.

För dig som köpare innebär det att du kan bli av med bilen för att den ska säljas för att täcka fordonsrelaterade skulder. Om de obetalda skulderna och förrättningskostnader hos kronofogden betalas, t.ex. av dig, faller kronofogdens beslut om att ta fordonet i anspråk. Du får då behålla bilen men det kan kosta mer än det smakar. Därför är det viktigt att du kontrollerar om det finns några obetalda fordonsrelaterade skulder för att undvika att köpa en bil med sådan belastning.


Vi tycker inte att det räcker att kontrollera med ägaren av bilen även om det är denne som borde ha bäst kontroll på om det finns skulder kopplade till bilen. Du bör även kontrollera hos Transportstyrelsens kundtjänst för fordonsfrågor 0771-14 15 16 om det finns obetald fordonsskatt, trängselskatt eller felparkeringsavgift (fordonsrelaterade skulder).

Tänk på att vissa skatter och avgifter har en viss eftersläpning. Skattebeslut om trängselskatt fattas inte förrän månaden efter passeringen och felparkeringsavgifter registreras i vägtrafikregistret först någon vecka efter avgiftens utfärdande. Skulden kan därför vara högre än vad som framkommer av registret.

Tänk även på att du kan be säljaren ge dig ett dagsaktuellt utdrag ur sitt trängselskattekonto.


För information om skulder som gått vidare kan du inte nöja dig med informationen hos Transportstyrelsen utan här gäller det att kontakta kronofogdens kundservice 0771-73 73 00. Skulder som gått vidare till kronofogden ökar hela tiden eftersom skulden ökar med kronofogdens grundavgift, hanteringskostnader, räntekostnader m.m.

 

Vi avråder från att köpa en bil som är belastad med denna typ av skulder.

Garantier m.m.
Garantier brukar inte förekomma vid privata köp. Detta innebär att du måste vara mycket noggrann med att kontrollera bilens skick.
 
Eftersom köplagen, som reglerar köp mellan privatpersoner, inte är tvingande, det vill säga man behöver inte följa lagen om man kommit överens om annat, är det mycket viktigt att skriva ner villkoren för köpet. Motormännens Riksförbund har ett utförligt köpeavtal som du kan använda. Läs alltid villkoren noga och skriv inte under ett avtal förrän du är säker på vad alla villkor innebär och att du tycker att dessa är ok.

Undersökningsplikt

Om du blir uppmanad av säljaren att undersöka bilen innan du köper den måste du undersöka bilen noggrant. De fel du borde ha upptäckt kan du sällan göra gällande efter köpet. Om du inte uppmanats att undersöka bilen innan köpet, måste du göra undersökningen snarast efter köpet. Vi rekommenderar dig att du alltid undersöker bilen noggrant innan köpet. Det är nödvändigt även för att du ska kunna avgöra hur mycket det är skäligt att du ska betala för bilen.

 

2. Påpekande av fel efter köpet

Reklamation

Om det visar sig att bilen har fel vid köpet kan säljaren bli skyldig att stå för kostnaden för att avhjälpa felet eller ta tillbaka bilen. Det är mycket viktigt att du, innan ett eventuellt avhjälpande av felen klagar hos säljaren (reklamerar) och berättar om att det finns fel på bilen. Reklamationen ska ske inom skälig tid efter det du märkt eller borde ha märkt felet. Om du inte reklamerar förlorar du normalt sett rätten till att säljaren ska åtgärda felen. Vad skälig tid är varierar från fall till fall, men en bra ”regel” är att klaga så snart du kan.

 

Fel

Normalt säljer de flesta privatpersoner sin bil i ”befintligt skick”. Ofta tror säljaren att han då friskrivit sig från allt ansvar efter köpet. En bil som säljs i befintligt skick kan trots det ändå anses vara felaktig i följande tre fall.

  • Om bilen inte överensstämmer med de uppgifter säljaren lämnat vid köpet och som kan antas ha inverkat vid köpet.
  • Om säljaren har underlåtit att upplysa köparen om något avseende bilen som han känner till eller får antas ha känt till som köparen borde kunnat ha räknat med att få veta, till exempel att mätarställningen inte överensstämmer med bilens riktiga körsträcka, och att detta skulle ha inverkat på köpet.
  • Om bilen är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till bilens pris och körsträcka och eventuella övriga omständigheter kunnat förutsätta.

I de fall bilen inte sålts i befintligt skick kan möjligheterna för köparen att få rätt mot säljaren öka. Om du inte fått garanti måste du alltid kunna visa att felen fanns vid köpet.
Eftersom omständigheterna är olika i olika fall kan det variera när en bil ska anses felaktig enligt lagen eller kontraktet. Du bör därför alltid kontakta Motormännens Riksförbunds jurister för en bedömning av just ditt fall.

 

Påföljder vid fel

Som köpare har du rätt att kräva att säljaren reparerar felet kostnadsfritt om det är möjligt att reparera felet. Även om du inte vill att felet avhjälps har säljaren rätt att göra detta. Det är därför det är så viktigt att du alltid reklamerar innan du själv vänder dig till en verkstad.
 
När du köper bil privat är det oftast svårt även för säljaren att avhjälpa de eventuella fel som finns på bilen. Det finns därför istället möjlighet till prisavdrag. Det innebär att du får ersättning för vad det kostar att reparera felet på en verkstad.
 
Om felet är av ”väsentlig betydelse”, det vill säga viktigt för dig, kan köpet istället hävas. Det krävs då att säljaren insåg eller borde ha insett att det var av väsentlig betydelse för dig.

 

Skadestånd

Du kan ha rätt att få ersättning för den eventuella skada du fått på grund av att bilen har ett fel. Det är först och främst utgifter som du haft för exempelvis bärgningskostnaden. Du måste alltid tänka på att begränsa skadan så mycket som möjligt. Du kan till exempel inte åka taxi hem från verkstaden om du lika gärna kan åka buss.

 

3. Om du inte kan komma överens med säljaren

Om säljaren inte anser att du har rätt eller om han av annan anledning inte fullföljer de åtaganden som han är skyldig till, ska du först och främst reklamera skriftligen till honom. Då råder ingen tvekan om att du har reklamerat inom rätt tid. Det är i vissa fall viktigt att du kan styrka det omtvistade felet.
 
Som medlem i Motormännens Riksförbund har du förmånen att kunna vända dig till vår juridiska avdelning. Motormännens Riksförbunds jurister ger dig råd om det är du eller säljaren som har rätt samt vad du bör framföra till säljaren.
 
Om detta inte hjälper får man gå vidare. Till skillnad från när man köper en bil från en bilhandlare kan du inte vända dig till Allmänna reklamationsnämnden. Den enda möjligheten, om det inte går att komma överens, är att stämma säljaren vid domstol.

 

Prövningen kostar pengar.Om tvisten rör ett belopp på maximalt 22 400 kr (ett halvt prisbasbelopp) är ansökningsavgiften som utgångspunkt 900 kr. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 SEK. Du behöver endast stå för säljarens rättegångskostnader i begränsad omfattning liksom du själv endast kan få ersättning för dina rättegångskostnader i begränsad omfattning från säljaren. Rättsskyddsförsäkringen täcker inte de kostnader du eventuellt får. Det är tänkt att man med domstolens vägledning ska kunna sköta ärendet utan ombud.

 

Vad gäller tvister som överstiger ett halvt prisbasbelopp är ansökningsavgiften som utgångspunkt 2 800 kr. Vilka kostnader som du drabbas av varierar, bland annat beroende på om du behöver hjälp av ett ombud vid rättegången och om du har en rättsskyddsförsäkring som täcker en del av kostnaden. Innan du bestämmer dig för att gå vidare bör du diskutera saken med Motormännens Riksförbunds jurister för att få en bedömning av om det med hänsyn till dina chanser till framgång, kostnader och olägenheter är värt att gå den vägen. I domstol får både du och säljaren muntligen framföra vad ni gör gällande.

 

Mer information om tingsrätterna och hur du ansöker om stämning samt vad det kostar hittar du på respektive domstols hemsida. På www.domstol.se finns mer information.

 

(Uppdaterad 2017-01-10)

 

© Motormännens Riksförbund

 

 

Köpeavtal

Det finns mycket att tänka på när du säljer eller köper en begagnad bil. Ibland uppstår det problem efter att köpet/försäljningen är genomförd och då är det viktigt att parterna har upprättat ett korrekt avtal.

Ladda ner köpeavtal

 

Vill du veta mer om fordonsrelaterade skulder?

Läs mer här