Vinterdäck

Krav på vinterdäck

 

Mellan den 1 december och 31 mars gäller krav på vinterdäck när det råder vinterväglag för personbilar klass I och II med maximal totalvikt på 3500 kg, lätt lastbil och lätt buss. Vinterdäck kan antingen vara dubbade eller odubbade s.k. friktionsdäck. För att uppfylla kravet på vinterdäck ska däcken dels vara särskilt framtagna för vinterkörning, dels vara märkta M+S, M-S, M.S., M&S, MS eller Mud and Snow. Det förekommer att däck är märkta med M och S utan att vara särskilt framtagna för vinterkörning. Sådana däck uppfyller inte kravet på vinterdäck. Du kan finna en lista över vilka däck som uppfyller kraven för däck på The Scandinavian Tire and Rim Organizations (STRO) hemsida under rubriken Vinterdäck.

Mönsterdjupet för vinterdäcken vid vinterväglag under perioden 1 december till 31 mars måste vara minst 3 mm, till skillnad från de 1,6 mm som gäller under resten av året.

Reglerna gäller såväl svensk- som utlandsregistrerade fordon.

 

Undantag

I vissa fall får bilen användas utan vinterdäck mellan den 1 december och 31 mars, även om vinterväglag råder. Undantagsregeln gäller i följande fall.

     
 • Bilen provkörs eller bogseras i samband med reparation eller liknande ändamål
 • Vid färd den kortaste och lämpligaste vägen till eller från närmaste besiktningsföretag
 • Bilen är äldre än 30 år
 • Bilen körs med s.k. saluvagnslicens (grön registreringsskylt) den kortaste, lämpligaste vägen från en hamn, järnvägsstation, fabrik, reparationsverkstad, förvaringslokal eller liknande till en annan sådan plats, lokal eller garage. Detsamma gäller om bilen körs med saluvagnslicens i samband med demonstration eller försäljning
 • Bilen har enligt vägtrafikregistret en fälgdiameter som är 10 tum eller mindre


Observera att det undantag från vinterdäckskravet som tidigare fanns beträffande bilar på resa ner till Europa inte längre gäller.

 

Särskilt om dubbdäck

Mellan den 1 oktober och 15 april är det tillåtet att använda dubbdäck. Under resten av året får man enbart använda dubbdäck om det är eller befaras bli vinterväglag.

Om bilen har dubbdäck måste även eventuell släpvagn ha dubbdäck om det råder vinterväglag. Detta gäller även om bilen är undantagen från kravet på vinterdäck. Har bilen odubbade vinterdäck får släpvagnen ha antingen dubbade eller odubbade vinterdäck. Man får inte blanda dubbade och odubbade däck på bilen.

 

Dubbdäcksförbud

I tre svenska städer har man infört förbud mot användning av dubbdäck på vissa gator oavsett tid på året och väglag. Motormännens Riksförbund har varit och är alltjämt starkt kritiskt till införandet av dessa förbud, eftersom vi anser att trafiksäkerheten, inte minst för oskyddade trafikanter, i allt för hög grad har fått stå tillbaka för andra intressen. De miljö- och hälsoskäl som anförts som den viktigaste grunden för ett förbud, bör enligt vår uppfattning främst tillgodoses med förbättrade städrutiner.

 

De städer som hittills infört förbud mot användande av dubbdäck

 

Stockholm

Hornsgatan
Rosenlundsgatan mellan Krukmakargatan och Hornsgatan, och Varvsgatan mellan Hornsgatan och Hornsbruksgatan.

Fleminggatan

Kungsgatan

Mellan Sveavägen och Birger Jarlsgatan

Läs mer på Stockholm stads webbplats
 

Göteborg

Friggagatan
Odinsgatan

Läs mer på Göteborgs stads webbplats
 

Uppsala

Kungsgatan, mellan Strandbodgatan och S:t Olofsgatan

Vaksalagatan, mellan Storgatan och Kungsgatan.
Läs mer på Uppsala stads webbplats

 

I samtliga fall är det tillåtet att korsa respektive gata. Den som blir påkommen med att köra med dubbdäck på de aktuella platserna får betala 1 000 kr i böter.

Vissa fordon undantas från dubbdäcksförbuden. Det gäller till en början cykel och moped klass II. Vissa typer av transporter som bedömts vara särskilt samhällsviktiga är också undantagna. Detta gäller fordon som används för transporter i samband med yrkesutövning som utförs av:

     
 • Polis
 • Tull
 • Kustbevakning
 • Läkare
 • Sjuksköterska
 • Barnmorska
 • Veterinär
 • Personal inom räddningstjänsten
 • Transportör av sjuka personer till läkare eller sjukvårdsanstalt
 • Vissa fall vägtransportledare, väghållningsfordon och liknande

 

Uppsala undantas dessutom följande grupper från förbudet:

 • Boende på Kungsgatan 28-32, 37-39 samt 46, Klostergatan 19-21, Vaksalagatan 18-20
 • personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrad, taxibolag och fordon som används vid skoltransporter

Dispens

Det finns en viss möjlighet även för den som inte tillhör någon av de undantagna kategorierna att få dispens från dubbdäcksförbud. Möjligheten till dispens tillämpas mycket restriktivt, det ska alltså vara fråga om rena undantagsfall. Generellt sett får dispens endast meddelas om det i det enskilda fallet finns särskilda skäl och dispens kan meddelas utan fara för trafiksäkerheten, skada på vägen eller någon annan avsevärd olägenhet.

Det finns i skrivande stund inte någon särskilt välutvecklad praxis kring hur rekvisitet särskilda skäl mer exakt ska förstås. Enligt Transportstyrelsen, som är högsta överprövningsinstans i dispensärenden, är särskilda skäl sådana skäl som på något vis avviker från det normala och som inte är vanligt förekommande. Den som begär dispens ska ha ett skäl som – utöver att med styrka tala för undantaget – är särskilt för honom eller henne eller en grupp som är avgränsad och så liten att det inte fanns anledning att ta hänsyn till den gruppen när kommunen meddelade förbudet. Det förhållandet att ett fordon används även på andra vägar och vägsträckor inom och utom orten än den där dubbdäcksförbudet meddelats, anses av Transportstyrelsen inte i sig utgöra ett särskilt skäl.

Ansökan om dispens kan göras till respektive kommun och ska innehålla namn, adress, person- eller organisationsnummer samt fordonets registreringsnummer. I ansökan ska anges de skäl som åberopas samt kopior av eventuella handlingar som styrker skälen.

 

Stockholm

Stockholms stad beviljar inte dispenser enbart därför att sökanden bor på Hornsgatan eller angränsande gata. Att en del av ett företags eller en persons transporter ibland sker på Hornsgatan och ibland i andra delar av landet utgör inte heller grund för dispens. Stockholms stad uppger på sin hemsida att dispens eventuellt kan ges av medicinska eller andra tungt vägande skäl, t.ex. till personer med funktionsnedsättning som har bilstöd eller personer med parkeringstillstånd för funktionshindrade med Hornsgatan eller annan gata som direkt berörs av dubbdäcksförbudet som frekvent målpunkt.

Stockholms stad tar ut en handläggningskostnad om 240 kr som faktureras efter att beslut om avslag eller dispens meddelats.

Ansökan kan skickas till

Trafikkontoret, Tillståndsavdelningen, Trafikstyrning
Box 8311
104 20 STOCKHOLM

 

Göteborg

Göteborgs stad har i skrivande stund på sin hemsida inga särskilda upplysningar om vad som krävs för dispens från dubbdäcksförbudet eller eventuell handläggningskostnad. Den som vill ansökan om dispens i Göteborg kan vända sig till Trafikkontoret och dess enhet för enhet för tillstånd och dispenser. Adressen är

Trafikkontoret
Enheten för Tillstånd och dispenser
Box 2403
403 16 GÖTEBORGS STAD

 

Uppsala

Uppsala kommun anger på sin hemsida att det finns möjlighet till dispens om man uppfyller vissa kriterier. Man ska ha som målpunkt en adress på Kungsgatan eller Vaksalagatan där dubbdäcksförbudet råder. Det går inte att få dispens om man vill köra på Kungsgatan enbart för att förkorta sin resväg. Enligt Uppsala kommuns riktlinjer gäller också att:

     
 • Frakten eller transporten av säkerhetsskäl måste framföras med ett fordon som har dubbdäck
 • Frakten eller transporten sker vid ett specifikt tillfälle och inte är återkommande
 • Frakten eller transporten ingår i en transportkedja där fordonet behöver ha dubbdäck för att kunna framföras på ett säkert sätt
 • Det inte går att nå adressen via annan färdväg


Uppsala kommun utfärdar dispenser enbart för specifika tillfällen och inte för hela vinterperioden. I skrivande stund framgår det inte på Uppsala kommuns hemsida om det utgår någon handläggningsavgift för ansökan.

Ansökningar hanteras av Trafiknämndens kansli som kan nås på telefon 018-727 40 10.

 

Att överklaga beslut om dispens

Om kommunen inte beviljar ansökan om dispens, kan beslutet överklagas till länsstyrelsen i respektive län. Länsstyrelsens beslut kan i sin tur överklagas till Transportstyrelsen som är högsta överprövningsinstans i dessa ärenden.

I korthet

 

Mellan 1 december och 31 mars gäller krav på vinterdäck när det råder vinterväglag

 

Mellan den 1 oktober och 15 april är det tillåtet att använda dubbdäck

 

Man får inte blanda dubbade och odubbade däck på bilen

 

Om bilen har dubbdäck måste även eventuell släpvagn ha dubbdäck om det  råder vinterväglag

 

Nytt för hösten 2013

Nya regler för dubbade personbilsdäck började gälla från och med 1 juli 2013. Antalet dubb per löpmeter är nu begränsat till 50 på all nyproduktion och import efter detta datum (om inte däcktillverkaren genom tester kan påvisa att däcket trots fler dubbar river upp lika få partiklar som 50- däck).

Däck som tillverkats innan detta datum får säljas som tidigare.

 

Läs mer

Den nya energimärkningen på däck

 

Byta däck

 

Breda däck

 

Vinterregler i Europa

 

Tips:

M Shop har många bra produkter för dig som ska byta mellan sommar- eller vinterdäck.

 

Fälgnyckel Super - lätt att använda, lätt att förvara

 

Autogear Mutterdragare - lossar muttrar och bultar veveande enkelt!


Wheel-Fix - för dig med hjulmuttrar

 

Däcktrycksmätare digital

 

och mycket mer!