Målvakter och fordonsrelaterade skulder

I december 2013 fanns det enligt Kronofogdemyndigheten (KFM) 100 000 personer med fordonsrelaterade skulder. Det totala skuldbeloppet uppgick till ca 1,8 miljarder kronor. Bland de enskilt största skuldslagen finns fordonsskatt och felparkeringsavgifter. En betydande del av skulderna hos KFM kan hänföras till s.k. fordonsmålvakter.

 

Den 1 juli 2014 kom nya regler som ger det allmänna rätt att omhänderta fordon för att täcka vissa skatter och avgifter. Bestämmelserna återfinns i lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter.

 

Syftet med lagen är att minska restförda fordonsrelaterade skulder till det allmänna och att minska incitamenten att använda sig av s.k. fordonsmålvakter.

 

En fordonsmålvakt är en person som är antecknad som ägare av fordon i vägtrafikregistret, i stället för den som faktiskt äger fordonet och/eller den som brukar fordonet. Kännetecknande för en fordonsmålvakt är att målvakten ofta är oanträffbar när man söker honom eller henne och att fordonsmålvakten ofta saknar utmätningsbara tillgångar. Fordonsmålvakten invänder ofta att den civilrättslige ägaren är en annan än den registrerade ägaren. Många gånger leder detta till att fordonet inte kan utmätas för målvaktens skulder. Uppgiften i vägtrafikregistret är inte ett bevis om äganderätt utan just ett register över registrerade ägare.

 

Samtidigt infördes nya regler om felparkerade bilar, vars registrerade ägare har stora skulder för felparkering till det allmänna. Fordonen får flyttas och behöver sedan inte lämnas tillbaka till ägaren innan alla dessa skulder och kostnader för flytten är betalade. Bestämmelserna infördes genom ändringar i lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

 

Rätten att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter

Vilka fordringar gäller det?

De fordringar som kan göra att bilen tas i anspråk för betalning är främst felparkeringsavgift, trängselskatt, fordonsskatt och infrastrukturavgift.

 

Lagen reglerar vilka fordringar som kan göra att bilen får tas i anspråk för betalning. Dessa är stat och kommuns fordringar på avgift enligt lagen (1976:206) om felparkeringsavgift, statens fordringar på trängselskatt eller avgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt samt på fordonsskatt eller avgift avseende fordonsskatt enligt vägtrafikskattelagen (2006:227), skatt eller avgift enligt lagen(2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt och avgift enligt lagen (2014:52) om infrastrukturavgifter på väg eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

 

När får fordonet tas i anspråk?

Vid indrivningen av dessa fordringar får KFM besluta att ta i anspråk det fordon som skatten eller avgiften avser för betalning av skulden. Förutsättning för åtgärden är att den skuldsatte saknar utmätningsbara tillgångar som räcker till betalning av skulden och att fordonet inte tillhör eller inte kan anses tillhöra den skuldsatte.

 

Uppgift i vägtrafikregistret

Uppgift om KFM:s beslut ska föras in i vägtrafikregistret.

 

Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall.

I dessa fall blir reglerna om omhändertagande flyttning aktuella

 

Ett felparkerat fordon ska i vissa fall kunna flyttas och omhändertas. Det är inte tanken att regleringen ska drabba de fordonsägare som är i dröjsmål med betalningen av någon eller några enstaka felparkeringsavgifter. I stället krävs att fordonets ägare har obetalda och förfallna skulder avseende avgifter enligt lagen(1976:206) om felparkeringsavgift som uppgår till ett belopp som indikerar att en enskild helt enkelt struntar i regler om parkering och betalning av avgifter.

 

Skulderna är knutna till ägaren – inte till bilen

Reglerna tar sikte på skulderna hos ägaren, inte skulder knutna till bilen. Det innebär att ett fordon som nyligen registrerats på en person med många obetalda felparkeringsavgifter redan vid den första felparkeringen kan komma att flyttas och omhändertas. Åtgärden kan alltså i princip tillämpas på ett helt nytt fordon redan vid första felparkeringen.

 

Uppdaterat 2016-04-07

Läs mer

 

Kontrollera fordonsrelaterade skulder innan bilköp

 

Proposition om fordonsrelaterade skulder

 

 

Motormännens tidigare remissvar:

 

2012-11-15 Näringsdepartementet Fordonsrelaterade skulder

 

2009-09-14 Yttrande ang. förslag till åtgärder för restförda fordonsrelaterade skulder

2012-11-15 Näringsdepartementet Fordonsrelaterade skulder - See more at: https://www.motormannen.se/paverkan/remissvar/2012/#sthash.hz63Wb0d.dpuf
2012-11-15 Näringsdepartementet Fordonsrelaterade skulder - See more at: https://www.motormannen.se/paverkan/remissvar/2012/#sthash.gxrq7wRk.dpuf
2012-11-15 Näringsdepartementet Fordonsrelaterade skulder - See more at: https://www.motormannen.se/paverkan/remissvar/2012/#sthash.gxrq7wRk.dpuf
2012-11-15 Näringsdepartementet Fordonsrelaterade skulder - See more at: https://www.motormannen.se/paverkan/remissvar/2012/#sthash.gxrq7wRk.dpuf
2012-11-15 Näringsdepartementet Fordonsrelaterade skulder - See more at: https://www.motormannen.se/paverkan/remissvar/2012/#sthash.gxrq7wRk.dpuf
2012-11-15 Näringsdepartementet Fordonsrelaterade skulder - See more at: https://www.motormannen.se/paverkan/remissvar/2012/#sthash.gxrq7wRk.dpuf